Ealagora

Pronounced (A-la-gora)Ealagora is the Region in which Elane resides.

Ealagora

Shadows of the Unknown CreedTheFreak CreedTheFreak